VYČÍTAL, J. Řízení rychlosti otáček motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Marcoň, Petr

Cílem bakalářské práce bylo nastudování principů řízení otáček DC a BLDC motorů. K již vyrobené řídící desce s mikrokontrolérem ATmega128 měl student navrhnout modul obsahující DC motor a modul obsahující BLDC motor. Komunikace mezi řidící deskou a jednotlivými moduly měla probíhat pomocí paralelní sběrnice. Zadání student splnil jen částečně. V teoretické části se student věnuje popisu DC motorů a BLDC motorů. K vysvětlení principů funkce používá spoustu převzatých obrázků, které ale nejsou dostatečně popsány. Jednotlivé moduly byly navrženy a prakticky realizovány. Byl navržen algoritmus pro řízení DC motoru, který najdeme v práci na straně 37. Tento algoritmus je popsán nedostatečně a nemohu z textu posoudit jeho funkčnost. Algoritmus a program pro řízení BLDC motoru nebyl navržen vůbec. Chybí návod na ovládání rychlosti otáček DC motoru pomocí tlačítek na řidící desce. Samotná práce je velmi stručná. I přes výtky nebyly podrobněji popsány jednotlivé obrázky použité v práci a rovněž nebyla dána do pořádku typografická úprava. Bohužel jsem neměl možnost se vyjádřit úplně k finální podobě práce a z odevzdaného dokumentu je zřejmé, že student má problémy se psaním dokumentů v programu Microsoft Word. Některé z vážných nedostatků v práci jsou: překlepy a slovních spojení, která nedávají smysl; v určité části práce je text zarovnán do bloku, jinde je zarovnání vlevo; číslování stránek od čísla 1 na úvodní straně (zamaskováno bělítkem); při vložení listů dochází k tomu, že některé strany jsou zdvojeny; v samotné citaci práce na straně 5 autor udělal několik chyb včetně roku vydání, počtu stran, počtu stran příloh a také v titulech vedoucího práce. Formální zpracování práce hodnotím jako nedostatečné. Vzhledem k tomu, že student prakticky realizoval oba moduly a napsal program pro řízení DC motoru, doporučuji práci k obhajobě s tím, že při obhajobě popíše a vysvětlí algoritmus pro řízení DC motoru a také vysvětlí jak může uživatel regulovat otáčky pomocí řidící desky.

Navrhovaná známka
E
Body
50

Posudek oponenta

Steinbauer, Miloslav

Struktura práce uvedená v osnově je logická, nicméně text je značně nevyrovnaný co do rozsahu jednotlivých kapitol a odstavů. Například budicí obvody (2.1.3) jsou odbyty 5 větami. Vlastní práce autora začíná kapitolou 3.3 na str. 28 a končí na str. 37, přičemž většinu z toho tvoří rozměrné fotografie či výkresy schémat zapojení či DPS a pouze 19 vět vlastního textu. Standardní je uvádět dokumentaci realizační fáze (výkresy, fotografie) do přílohy. V rámci práce měl být mj. vytvořen obslužný program, jehož popis v práci postrádám, kromě dosti obecného (a zřejmě nereálného) vývojového diagramu na obr. 32 a lakonické věty v závěru, že autor stihl realizovat obslužný program pro DC modul. Ani ten však není nijak dokumentovaný (fotografie funkčního pracoviště, zdrojový text v příloze CD). Podle fotografie na obr. 31 soudím, že modul pro BLDC modul nebyl zprovozněn. Po formální stránce má práce mnoho nedostatků. Především v tištěné verzi chybí seznam literatury, který je pouze v elektronickém dokumentu. V textu je použito zkratek (i v nadpisech) bez předchozího vysvětlení, např. BLDC, BEMF. Text samotný často působí jako těžkopádný překlad z cizojazyčné verze a oplývá značným množství gramatických chyb, překlepů a nevhodných popisů či obratů (neutrální potenciál, dobrá výkonnost closed smyčky, výkon zpětné EMF techniky, …). V důsledku těchto chyb zřejmě vznikla i „kulinářská“ poznámka o požití obvodu L298 v kapitole 3.3.1. Kvalita obrázků je rovněž velmi kolísavá, některé obrázky jsou nadbytečné – obr. 15, některé chybně popsané – obr. 8, některé zcela zbytečné – obr. 18, 19. S ohledem na uvedené považuji zadání za jen částečně splněné (ze dvou modulů funkčně realizován pouze jeden pro DC motor, ovládací program není doložen). Navíc rozsah práce, po odečtení popisné části nevalné kvality a obrázků, které buď patří do příloh, nebo zde neměli být vůbec, je dle mého názoru podprůměrný. Práci doporučuji k obhajobě s podmínkou, že autor doloží funkčnost realizovaného zařízení a zejména ovládacího programu.

Navrhovaná známka
E
Body
50

eVSKP id 67924