DOSTÁL, M. Racionalizace technologie výroby tělesa [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Osička, Karel

Předložená diplomová práce pojednává o technologii výroby a možné racionalizaci výroby součástky těleso vpádu. V úvodní části je proveden teoretický rozbor se zaměřením na obrábění. Dále je navržena technologická příprava výroby a proveden variantní rozbor možností racionalizace výroby se zaměřením na sled operací a návrh alternativních nástrojů. V rámci diskuze jsou rovněž posouzeny omezené možnosti softwaru AlphaCAM V7 a je doporučena firmě Farmet a.s. modernizace i v této oblasti. Autor prokázal dobrou orientaci a znalosti v uvedené problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Chladil, Josef

Práce zpracovaná v souladu se zadáním. Cíle splněny. Drobné formální nedostatky - označení souzčásti jen "vpády" nepovažuji za vhodné. Iniciativně zvládl programování v AlphaCamu, který není typický strojařský.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64781