HYRIAK, M. Vliv stočení oběžného kola čerpadla, změna Q-Y charakteristiky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluza, Miloslav

Student pracoval velmi iniciativně, problematiku sepsal logicky a v praci jsou porovnány teoretické výpočty s prakticky získanými výsledky. Práci se věnoval systematicky a i proto je její celkový obsah dosti značný. I když předmět "Tekutinové stroje 1" , do kterého lze tyto úpravy stáčení oběžných kol čerpadel zařadit, student na specializaci ještě neabsolvoval, po všech konzultacích s vedoucím diplomové práce úkol splnil velmi dobře a já tuto bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

V bakalářské práci je uveden postup výpočtu průtočné charakteristiky odstředivého čerpadla v závislosti na stočení oběžného kola. Je zde literární rešerše dostupných vztahu pro přepočet, dále je uveden teoretický přepočet dle výstupního rychlostního trojúhelníku s uvažováním zjednodušujících předpokladů. Přepočetní vztahy jsou porovnány s měřením provedeným v minulosti na odboru OFI na čerpadle BETA. Déle jsou tyto přepočetní vztahy konfrontovány s dostupnými katalogy firem zabývajících se výrobou odstředivých čerpadel. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě a po jejím úspěšném obhájení udělit autorovy titul strojní bakalář.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64758