DRDLA, M. Pístní skupina řadového tříválcového vznětového motoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Píštěk, Václav

Zadání bakalářské práce bylo splněno v celém rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Pavel

Bakalářská práce má rozsah 59 stran včetně přílohy, vlastní textová část obsahuje 39 stran. Cílem práce bylo navrhnout základní parametry pístní skupiny tříválcového vznětového motoru, provést výpočet pracovního cyklu a na základě těchto vstupních dat provést pevnostní kontrolu pístu a oka ojnice. Podrobnější výpočty jsou zařazeny v příloze a hlavní výsledky citovány v textu práce, což je postup v zásadě vhodný, někde však odkazy na přílohu neodpovídají, jako např. na str. 28, kdy zmíněné položky (5.3.1) a (5.3.2) čtenář v příloze nenalezne. Vyskytují se rovněž přepisy (např. „mez klusu“ místo mez kluzu na str. 9 a 28), rovněž položky v seznamu použité literatury jsou zapsány odlišně od platné normy. Po stránce věcné lze nicméně zadání považovat za splněné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29059