NOVÁČEK, M. Lokální zdroje vytápění rodinných domů - Případová studie [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondál, Jiří

Student pracoval samostatně a vytvořil dosti obsáhlou práci se spoustou drobných informací ke každé popisované technologii. Vybrané návrhy řešení zdroje tepla jsou velmi netradiční a specifické, vycházející z netradičních požadavků majitele nemovitosti na zabezpečení dodávky tepla i při výpadku elektrické energie.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Touš, Michal

Cíl práce dle zadání byl naplněn. Autor předkládá přehled zdrojů pro výtápění rodinných domů a dále uvádí komplexní rešrši z oblasti zařízení. Na případové studii pak autor porovnává vybrané varianty vytápění z ekonomického hlediska a na základě výsledků doporučuje řešení. Kladně hodnotím zejména komplexní výčet zařízení pro vytápění. Dále autor v ekonomickém hodnocení nezůstal jen u současných cen energií, ale počítal i s jejich budoucím vývojem. Také grafická úprava a text jsou na dobré úrovni. Práci ubírají některé formální i obsahové nedostatky. Zejména je zarážející v Grafu 3.1 účinnost kondenzačních kotlů 100 %. Dle mého názoru je kapitola 4 podána nepřehledně. Uvítal bych srozumitelnější úvod k jejímu obsahu a jinou strukturu podkapitol. Na stranách 32 a 34 jsou uvedeny vztahy pro ekonomické hodnocení. Chybí zde odkaz na zdroj, ale hlavně zdůvodnění jejich použití a stručný rozbor. Chybí zdůvodnění navržených variant. Dále postrádám zdůvodnění použití dvou zůsobů predikce cen energií: pod vlivem inflace a na základě historie. Jako invesor/majitel domu bych nevěděl, kterým se tedy řídit. Na několik tabulek chybí odkazy, např. 5.8, 5.9 a 5.10. Tabulka 5.7 je umístěna v jiné podkapitole, než ve které je odkaz. V tabulce 5.8 je parametr Nv, který ale není použit jinde – zřejmě jde o parametr Np. Na vzdory uvedeným nedostatkům je celkově práce na dobré úrovni a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64685