KOLMAČKA, P. Reportovací funkce v prostředí Microsoft SharePoint server [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kříž, Jiří

Není v tomto případě normalizace databáze spíše nevýhodou při reportovacích funkcích?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Novotný, Robert

Z práce je zřejmé, že student se problematice reportingu v IT již delší dobu zabývá a má v této oblasti spoustu praktických zkušeností. Nicméně si myslím, že možnosti reportingu v rámci SharePoint serveru jsou obsáhlé a mohly být prozkoumány o něco důkladněji. Pro ucelenější představu (např. závislosti mezi SQL databázemi zmiňovanými v řešení) postrádám grafické vyjádření(schéma). V práci jsem také narazil na pár popisů konkrétní věci, které nebyly plně výstižné.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64687