KNOTEK, J. Valivá ložiska v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Drápal, Lubomír

Zadání bakalářské práce bylo splněno ve všech bodech. V práci je nastíněna teorie, popsána historie, konstrukce a uplatnění valivých ložisek s důrazem na čtyřdobé spalovací motory. Pan Jiří Knotek využíval konzultací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce rešeršního charakteru se zabývá valivými ložisky v konstrukci čtyřdobých spalovacích motorů. Zachycuje jejich historický vývoj, současné aplikace i možné výhledy do budoucna. Práce je logicky členěna a student prokázal, že dané problematice rozumí. Požadavky zadání byly splněny zcela

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 38154