VEPŘEK, J. Návrh ZigBee zařízení analogový vstup 0 – 10 V [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal odpovídající teoretické i praktické znalosti a dovednosti. Řešení práce věnoval potřebné úsilí. Prokázal dobrou schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu, realizaci a oživení hardwarového řešení. Konzultací využíval v obvyklé šíři. Z hlediska vedoucího nemám k práci studenta zásadní připomínky.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Kacz, Peter

Student měl navrhnout zařízení s analogovými vstupy, připojitelné k modulu ZigBee. Za úkolem měl návrh zapojení a desky plošných spojů, obsahující stabilizátor napětí, přizpůsobovací obvody, RTC, RS-232 a DataFlash. V další části práci měl student vytvořit softwarové vybavení pro sběr dat a komunikaci přes ZigBee modul. Zadání je po stránce odborné i časové náročnosti vhodné na zpracování jako bakalářská práce. Práce je dělená v logickém sledu na části rozboru řešení, návrhu zapojení a software, a na uživatelský manuál potřebný k obsluhy modulu. V první části student určil způsob komunikaci mezi mikroprocesorem, RTC a DataFlash, dále vybral součástky k použití v zapojení. V části návrhu zapojení jsou uvedeny zapojení jednotlivých obvodů desky a k tomu potřebné výpočty. Kapitola software obsahuje struční popis použitých funkcí a popis komunikace na studentem zvolené sběrnice SPI, dále popis použitých funkcí s A/D převodníkem. V poslední kapitole uživatelský manuál obsahuje popis jednotlivých prvků na desce plošných spojů, jejich funkci, dále popis a formát příkazů používaných pro komunikaci přes modul ZigBee. Studentem vytvořená bakalářská práce splňuje zadání a svědčí o jeho bakalářských schopnostech. Práce je sestavena v logickém sledu, rozsah jednotlivých kapitol odpovídá jich důležitosti s dostatečným počtem grafických obrázků. Práci lze pokládat za vlastní dílo studenta a je v příslušné problematice dostatečně znalý. V práci závažné chyby nejsou, ojediněle se vyskytuje několik překlepů. Z těchto důvodů navrhuji bakalářovi výbornou klasifikaci.

Navrhovaná známka
A
Body
90

eVSKP id 7226