BLAHA, M. Výroba litiny s kuličkovým grafitem a feritickou matricí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Molliková, Eva

Student přistoupil ke zpracování tématu své bakalářské práce velmi aktivně a iniciativně, pracoval samostatně na školním pracovišti i ve spolupracující firmě. Předvedl znalost práce s literaturou, s plánováním experimentů i s jejich vlastním prováděním, na základě získaných informací správně formuloval závěry i směřování dalšího vývoje. Práci doporučuji k obhajobě s celkovým hodnocením VÝBORNĚ / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šupálek, Milan

Autor se zabýval kvalitou litiny s kuličkovým grafitem u dvou taveb. Provedl metalografickou analýzu a zjistil mechanické vlastnosti. Vzorky odebíral z Y-bloku a odlitku. Stanovil závěry, proč došlo ke snížení mechanických hodnot u odlitku. Cíl bakalářské práce splnil.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66974