BREZANSKÝ, V. Návrh výfukového potrubí formule Dragon 3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Svída, David

Úkolem diplomanta bylo provést návrh výfukového potrubí pro studentskou formuli. Při řešení práce student postupoval až příliš samostatně a některé části, zejména teoretický návrh a experimenty mohly být provedeny důkladněji. Student využil všechny znalosti získané během studia na Ústavu automobilního a dopravního inženýrství. Dále je nutné ocenit studentův přístup při práci ve studentském týmu. Všechny požadavky zadání byly splněny.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Janoušek, Michal

Diplomová práce pana Víta Brezanského řeší konstrukční návrh výfukového potrubí vozu formule student Dragon 3. Při návrhu autor vycházel ze zkušeností získaných při provozu formule Dragon 2 a požadavků kladených při samotné zástavbě. Návrh rezonanční délky výfuku byl proveden pouze teoreticky, bylo by vhodné provést jeho ověření na zkušebně. V experimentální části práce autor ověřil vliv délky absorpčního tlumiče na hlučnost vozidla, na jehož základě provedl samotný konstrukční návrh výfukového potrubí. Cíle práce byly splněny a lze ji proto doporučit k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63545