HUSÁK, A. Zlepšení QMS organizace aplikací DMAIC [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fiala, Alois

Diplomant si volil téma, které vycházelo z reálné situace ve vybrané organizaci - zlepšení systému řízení procesu navrhování a vývoje. Jako metodický přístup zvolil cyklus DMAIC, doporučovaný ke zlepšování procesů v rámci Six Sigma. Tento přístup je adekvátní, protože se jednalo o typický případ vhodný k zadávání projektů Six Sigma. Diplomant nejprve nastudoval potřebnou literaturu a potom zpracoval standardní projektovou listinu (zadání projektu). Celkově lze práci zhodnotit jako vzorovou case study, která jednak řeší konkrétní problém (výstupy jsou přímo využitelné v dané organizaci), jednak může sloužit jako materiál ke školení Green a Black Belts a ve škole může být použita jako ukázka řešení projektu Six Sigma. Diplomant pracoval samostatně, iniciativně, pravidelně konsultoval, přičemž konsultace byly vždy dobře připravenou diskusí na dohodnuté téma. Námět do diskuse při obhajobě: Vysvětlete vztah mezi konceptem ISO 9001 a metodikou DMAIC.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Koška, Petr

Diplomová práce si klade za cíl analyzovat vybraný proces "Návrh a vývoj" z hlediska výkonnosti a provést návrh jeho zlepšení. Problematika se týká návrhu a vývoje armatur do plynárenství, petrochemie, energetiky a vodárenství. Jako nástroj pro analýzu procesu na návrh možností zlepšení byl použit DMAIC cyklus jako nástroj kontinuálního zlepšování. Diplomová práce je koncepčně rozdělena do následujících částí: Obecné informace o společnosti, popis procesů. Popis systému managementu. Procesní přístup. Cyklus DMAIC (vlastní praktická část). Zhodnocení změn. V diplomové práci jsou aplikovány jednotlivé kroky DMAIC cyklu - definice problému, měření problému, analýza dat, návrh opatření pro zlepšení, ověření změn. Diplomová práce je doplněna, mimo jiné, dotazníkem návrhů zlepšení. Z práce ale není zřejmé, jaký význam má daná dotazníková akce na výsledky zlepšení v procesu "Návrh a vývoj". Popis zjištění a výsledků jednotlivých kroků je popsáno v textu, což není příliš přehledné. Nicméne sumarizace hlavních výsledků je poté uvedena v závěru práce. Cíle práce byly splněny, diplomant dokázal vhodně aplikovat DMAIC cyklus na praktický proces.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63573