HOMOLKA, M. Inerciální navigační systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tejmlová, Lenka

Cílem předložené bakalářské práce bylo studium a analýza signálů z GPS přijímače a z inerciální měřicí jednotky a vývoj zařízení, které bude schopné data ze systému GPS a z inerciálních senzorů uložit k následnému zpracování v PC. Zpracování dat zajišťují skripty v MATLABu a výsledkem je rekonstrukce trasy s možností vykreslení výsledných pozic do mapového podkladu. Student pracoval na zadaném tématu samostatně a aktivně, a konzultací využíval hlavně v poslední fázi práce. Cíl práce byl v zásadě splněn, avšak práce mohla obsahovat větší množství zpracovaných a diskutovaných měření - tras, ze kterých by pak byl student schopný lépe určit závislosti výsledků například na rychlosti, typu trasy aj. Zařízení bylo navrženo a vyrobeno, umožňuje nahrávání dat, posílání dat do PC a mazání paměti, vše je doplněno odpovídající světelnou signalizací. Student se pro zjednodušení zaměřil na zpracovávání dat ve 2D. Po vykreslení do mapového podkladu je nadmořská výška udána v mapě, avšak tento fakt zanedbání dat ze třetí osy zvyšuje nepřesnost výsledků. Student vytvořil kalibrační funkce, které zmenšují chybu zanesenou do výsledků a která vzniká, pokud není poloha měřicí jednotky vodorovná. Tato kalibrace je však aplikovatelná až na konkrétní naměřená data, nikoliv všeobecně. Text práce je přehledný a poměrně dobře členěný. Chybně jsou zapsány některé číslovky (např. 8-mi bitová RISC architektura, str. 22) a hodnoty s jednotkami (např. 5,5V; 8MHz – bez mezer). V kapitole 5 se student odkazuje na obrázky blokových schémat se špatnou referencí a taktéž v kapitole 6 jsou reference na grafy posunuty. Popis schématu, pravděpodobně obr. 5.3, je nečitelný a špatně naformátovaný. Poslední dvě kapitoly práce obsahují překlepy, gramatické chyby a některé věty nedávají smysl, pravděpodobně díky časové tísni při dopisování práce. Přes uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě a navrhuji 75 bodů, C.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Šebesta, Jiří

Cílem bakalářské práce byl vývoj a realizace experimentálního inerciálního navigačního systému s podporou GNSS navigace. Student v práci provedl rozsáhlý a poměrně kvalitní rozbor dané problematiky, i když se v něm vyskytuje řada terminologických nejasností a chyb. Poté provedl hardwarový návrh systému, systém realizoval, sestavil firmware a provedl experimentální testování s využitím matlabovské aplikace, kterou rovněž připravil. Celkově hodnotím práci jako poměrně zdařilou, student odvedl skutečně velké penzum práce, přestože pro finalizaci systému by bylo potřeba ještě zdokonalit zpracování naměřených dat, ve kterém se vyskytují jisté nedostatky. Nicméně jako podklad pro další práci jsou algoritmy v Matlabu využitelné. Text práce je dobře členěný a i grafická úprava je na dobré úrovni. V textu se vyskytuje několik stylistických chyb a drobných překlepů a gramatických chyb především v závěru. Rovněž terminologie je občas zmatená. To trochu snižuje kvalitu práce, na druhou stranu oceňuji komplexnost, kdy student byl schopen navrhnout a realizovat hadrware, firmware pro mikrokontrolér a vyhodnotit experimentu s využitím vlastních funkcí v Matlabu.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 65773