ČADA, D. Funkční generátor s DDS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Šebesta, Jiří

Cílem práce byl návrh, realizace a ověření multifunkčního generátoru tvarových průběhů na bázi obvodu přímé digitální syntézy DDS. Student si toto téma zvolil sám, čemuž odpovídala i intezita jeho práce. Problematiku pravidelně a aktivě konzultoval a předkládal různé způsoby řešení. Výsledkem práce je velmi zdařilý návrh řešení, které lze považovat za nadstandardní při srovnání s náplní běžné bakalářské práce. Student navrhl podrobné schéma DDS generátoru včetně řady funkčních vylepšení a doplňků. Generátor realizoval, sestavil firmware pro řídicí mikrokontrolér a generátor oživil. V práci rovněž diskutoval další možná vylepšení a úpravy. Textová část práce je dobré technické úrovni, je přehledně členěn a vychází ze základního rozboru až po detailní obvodové řešení systému a měření parametrů. V práci se vyskytuje minimum chyb. Výsledné dílo reprezentuje poloprofesionální zařízení, které by mohlo být po drobných úpravách vyráběno i profesionálně. To plně potvrzuje nadstandardní schopnosti uchazeče o titul bakalář.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Tejmlová, Lenka

Předložená práce se zabývá kompletním návrhem generátoru funkčních průběhů s přímou číslicovou syntézou pro kmitočtový rozsah 10 MHz. Po prostudování textové části je patrné, že práce je kvalitní a všechny cíle projektu se podařilo splnit. Funkce jednotlivých částí generátoru je detailně popsána, což svědčí o tom, že se student s danou problematikou dobře seznámil. Student také popsal jím vytvořený program, sloužící k ovládání generátoru a nastavování jednotlivých parametrů generovaných průběhů. Přípravek vypadá podle fotografií zdařile. Měřením byly zjištěny požadované vlastnosti generátoru a lze konstatovat, že jsou více než uspokojivé, přestože se student potýkal s dílčími problémy a musel změnit původní navrhovanou koncepci zařízení. Text práce obsahuje výrazy, které nejsou technicky zcela správné (např. „vylepšení možností rozmítání generátorů“ nebo „jejich zkreslení dosahovalo velmi dobrých hodnot“). Kromě této výtky považuji práci za velmi zdařilou a navrhuji hodnocení 95 bodů, A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

eVSKP id 65761