ZBORANOVÁ, R. Zavedení systému podpory zdraví na vybraném pracovišti aneb jak na zdravý podnik [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Peričková, Lucie

Studentka pracovala svědomitě. Její práce splnila požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem bakalářské práce bylo analyzovat systém podpory zdraví ve vybraném podniku. Pro účely bakalářské práce byl vybrán podnik Třinecké železárny, a.s. Cíl práce byl splněn.
Praktická využitelnost výsledků B Autorka předkládá 9 návrhů na zlepšení systému podpory zdraví v analyzovaném podniku. Uvedení navrhovaných změn do praxe je diskutabilní s ohledem, že nelze přesně vyčíslit náklady za pracovní absenci spojené s konkrétní nemocí. S ohledem na veřejnoprávní zdraví je problematika žádoucí a má své opodstatnění.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Teoretická část práce je zpracována na dobré úrovni. Jednotlivé kapitoly na sebe navazují a tvoří jednotný celek. Jazyková úroveň zpracování práce odpovídá požadavkům kladeným na tento typ prací.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Při zpracování bakalářské práce autorka vycházela z velkého množství firemní literatury. Ačkoli program Zdravý podnik vychází z evropského projektu, v práci nejsou uvedeny žádné zahraniční zdroje a ani odkazy na další podniky, které mají problematiku zdraví implementovanou do politiky své firmy. Ocenění si zaslouží precizní práce s interními dokumenty podniku. Citace jsou vhodně formulovány.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci byl analyzován současný systém podpory zdraví na pracovišti a sledovány názory zaměstnanců na řešenou problematiku. Pro tyto účely bakalářské práce byl vytvořen dotazník vlastní konstrukce. Stanovené metody jsou odpovídají ve vztahu k cíli. Mohly být doplněny další analýzou (např. SWOT analýza apod.).
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Výsledky dotazníkového šetření jsou zpracovány do přehledných grafů a opatřeny slovním komentářem. Interpretace výsledků a schopnost vyvozovat z nich závěry je na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Blahutková,, Marie

Autorka se pokusila prostřednictvím doatzníkového šetřenípřispět ke zlepšení pracovních podmínek v Třineckých železárnách. Dotaníkové šetření, které bylo použito je však anketní šetření, dotazník by byl standardizován. Výsledky práce by bylo vhodné více rozpracovat pro konkrétní útvary a poté impementovat do firemní politiky manažerů.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63519