KOLAJA, L. Simulace mobilní ad hoc sítě v prostředí NS-3 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hošek, Jiří

Bakalářská práce studenta Lukáše Kolaji se zabývá problematikou mobilních ad-hoc sítí. Hlavním cílem bylo vytvořit simulační model MANET sítě v prostředí NS-3 a následně provést analýzu získaných výsledků včetně jejich uložení na databázový server. V rámci teoretické části se student věnoval směrovacím protokolům a modelům mobility používaným v MANET sítích. V praktické části se student nejprve věnuje rozboru jednotlivých datových jednotek zachycených během simulace. Poté následuje popis způsobu parsování XML dokumentu a ukládání výsledků do databáze. Po odborné stránce práce vykazuje několik drobných nepřesností a některé výsledky neodpovídají realitě (např. hodnoty zpoždění a jitter v řádech nanosekund na str. 55). Dále v práci chybí obrázek znázorňující strukturu vytvořené databáze a vazby mezi jednotlivými tabulkami. Z formálního hlediska mám výtku k místy chybějícím odkazům na použitý zdroj (např. na str. 50 – „Konkrétní maximální a doporučené hodnoty QoS pro VoIP“). S neuváděním odkazů na použité zdroje měl student problém již během řešení práce a byl na to opakovaně upozorňován. Vzhledem k tomu, že se práci student začal řádně věnovat až ke konci semestru, některé dílčí úkoly nebo připomínky již nebyly zapracovány. Vzhledem k výše uvedeným výtkám práci hodnotím stupněm C / 72 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
72

Posudek oponenta

Hrouza, Ondřej

Student Lukáš Kolaja měl dle zadání bakalářské práce nastudovat problematiku mobilních ad-hoc sítí (MANET) a v praktické části implementovat model takovéto sítě do prostředí NS-3. Výsledky simulace dále analyzovat a zpracovat. V teoretické části práce byly popsány základní principy chování MANET sítě, možnosti směrování a predikce pohybu uzlů v síti. Při popisu se autor dopustil několika nedostatků. Opakování slov na začátku vět v kapitole 1.4.1, cituji: ”Tento model pohybu je velmi hojně používán v mobilních ad-hoc simulacích. Tento model je jednoduchý a přímočarý náhodný model. V tomto modelu se mobilní uzly pohybují…“, dále množství chyb v interpunkci, anebo ponechávání jednopísmenných spojek na konci řádků, celkový dojem z bakalářské práce degradují. Při plnění praktické části oceňuji důkladný popis zpracování XML dat, jejich převodu do databáze a následné výpočty parametrů QoS. Naopak jako největší nedostatek celé práce vidím absenci vytvořeného modelu v prostředí NS-3 v příloze práce. Kapitola 2.2 a 2.2.1 sice daný model popisuje, ale bez zdrojového kódu nelze ověřit, že autor skutečně vytvořil požadovaný model sítě MANET. Tím pádem jsou také diskutabilní výsledky zpracování dat a výpočty uvedené v kapitole 3.3. Z důvodu stylistických chyb a nesplnění kompletního zadání bakalářské práce navrhuji hodnocení D - 61 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
61

Otázky

eVSKP id 66589