ZBOŽÍNEK, Š. Vliv pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Křivík, Petr

Student Bc. Štěpán Zbožínek se ve své práci zabývá studiem pulzního nabíjení na užitné vlastnosti článků olověného akumulátoru. Student provedl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, zařízení a podmínky měření přizpůsobil přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 67 stran včetně seznamu použité literatury. Teoretická část zahrnuje přehled používaných typů olověných akumulátorů, princip jejich činnosti a degradační mechanismy. Dále se zaměřuje na popis používaných nabíjecích režimů s důrazem na metody nabíjení pulzním proudem. Praktická část práce je věnována popisu 5 experimentů, ve kterých byli testovány pulzní nabíjecí režimy lišící se délkou nabíjecího pulzu, délkou stání mezi nabíjecími pulzy a velikostí proudu nabíjecího pulzu. Byl zde blíže studován vliv pulzního nabíjení zejména na změny kapacity a délku nabíjení v porovnání s nabíjením metodou konstantního proudu s napěťovým omezením. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na velmi dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práce přináší nové poznatky v oblasti optimalizace nabíjecího procesu olověného akumulátoru. Práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vaculík, Sebastian

Student Bc. Štěpán Zbožínek se ve své práci zabývá vlivem pulzního nabíjení na vlastnosti olověných akumulátorů. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní teoretické části je stručně popsán olověný akumulátor, jeho formování a negativní jevy vedoucí k poklesu kapacity. Druhá část diplomové práce popisuje způsoby nabíjení. V závěrečné části jsou uvedeny a vyhodnoceny výsledky experimentů. Vlastní práce působí stylisticky dobrým dojmem. Škoda nesrovnalostí, které snižují celkový dojem. Jako nejpodstatnější bych uvedl: Str. 13 – Na obr. 1.3 je šipka a popisek k aktivní hmotě, která však na obrázku není znázorněna. Str. 19 – Není pravda, že se při vybíjení tvoří oxid olovičitý, který ucpává póry elektrody a tím snižuje její aktivní povrch. Str. 35 – Není pravda, že se při formaci tvoří na povrchu záporné elektrody síran olovnatý. Str. 23 a 24 - U obr 2.1b, 2.2b a 2.3b chybí popis osy x. Vodorovná mřížka protíná u většiny grafů vedlejší osu y mezi kategoriemi. I přes tyto nedostatky, zadání diplomové práce bylo splněno. Student prokázal orientaci v dané problematice. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
83

Otázky

eVSKP id 66908