ŠMARDA, M. Miniaturní anténa pro mobilní aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Michal

Student vypracoval a zhodnotil možná řešení zmenšení fyzických rozměrů planárních antén. Na základě zjištěných poznatků navrhl a realizoval miniaturní anténu pro kmitočtové pásmo ISM 2,4 GHz. Dále byl, dle zadání, navržen a realizován přizpůsobovací obvod pro přeladění antény. Výsledky práce byly ověřeny měřením. Zadání bylo bezezbytku splněno. K formální stránce nemám vážnějších výhrad. Student se práci věnoval aktivně a hojně využíval dostoupnou literaturu.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Švanda,, Milan

Autor se v předložené práci zabývá principy miniaturizace planárních antén. Sestavil přehled používaných miniaturizačních technik a technik pro zvětšení šířky pásma. Diskutoval jejich vliv na impedanční a vyzařovací vlastnosti antén. Výsledky ověřil pomocí velkého množství simulací na patchových anténách a anténách PIFA. Podstatnou součástí práce je také návrh a realizace vybrané antény pro ISM pásmo. Nad rámec zadání diplomant navrhl a realizoval dokonce 2 typy přizpůsobovacích obvodů. Po formální stránce je práce pečlivě zpracovaná. Obsahuje minimum překlepů a gramatických chyb, snad jen některé formulace v trpném rodě by mohly být voleny lépe (např. „zmenšení rozměrů bylo dosaženo“ namísto „zmenšení rozměrů se dosáhlo…“). Obrázky jsou přehledné, řádně popsané a jednotně působící. Pouze velikost písma popisků os by mohla být volena větší. Práce je doplněna velice pěkně zpracovanými přílohami. Nalezl jsem následující nepřesnosti, které však významně nesnižují kvalitu práce. - V kapitole 3 bych považoval za vhodné porovnávat vliv miniaturizačních technik také na vyzařovací účinnost, která je podstatným parametrem určujícím praktickou využitelnost takového zmenšení. - Odkazy na zdroje v kapitole 2 a 3 je vhodné zařadit také do textu. Zdroje jsou řádně uváděny, ale pouze v popisku obrázků. - Tvrzení na straně 18 v kapitole 4, že účinnost klesá s rostoucí výškou substrátu je zjednodušené a pravdivé pouze od určité výšky substrátu, pro extrémně nízkoprofilové antény (cca h/

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 65744