APPEL, D. Nástrojový audio výkonový zesilovač ve třídě D pro baskytaru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Brančík, Lubomír

Student měl za úkol navrhnout a realizovat zesilovač ve třídě D pro baskytaru s výkonem cca 100 W, doplněný aktivním korekčním předzesilovačem s ekvalizérem. Součástí návrhu zesilovače byl i vhodný napájecí zdroj. Zadání bakalářské práce považuji za splněné v plném rozsahu a na vysoké odborné úrovni. Student se rozhodl navrhnout zesilovač po jednotlivých blocích struktury třídy D. Podrobně je diskutována problematika korekčního předzesilovače, modulátoru i koncového stupně, vč. budicích obvodů, výstupního filtru i bloku nadproudové ochrany. Při vlastním návrhu student využíval řadu simulačních programů, jako je Pspice, Filter Solutions či Ring Core Calculator. V práci nechybí potřebné návrhové výpočty ohledně ztrátových výkonů koncových tranzistorů a jejich chlazení, pozornost je věnována i problematice stability a zpětné vazby. Základní charakteristiky zesilovače i jeho jednotlivých bloků byly proměřeny a jsou ve velmi dobrém souladu s výsledky simulací. Po formální stránce má práce velmi dobrou úroveň, včetně grafického zpracování. Vytknout lze jen velmi málo chyb, chci snad upozornit na nestandardní odvolávání se na obrázky a tabulky (není používáno zkratek obr. a tab.), podobně formát odkazů na vzorce je chybný. Oceňuji bohatý seznam literatury, zájem studenta o problematiku a samostatnost při práci. Svým rozsahem i kvalitou zpracování se práce blíží pracím magisterským.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Petržela, Jiří

Předložená práce se zabývá kompletním návrhem zesilovače ve třídě D doplněný předzesilovačem. Po prostudování textové části projektu jsem dospěl k názoru, že se jedná o precizně zpracovaný projekt. Je zřejmé, že student postupoval systematicky a práce obsahuje veškeré výpočty nutné pro návrh zařízení. Za pozitivní považuji fakt, že student využil celou řadu programů, jako například Orcad Pspice, Filter Solution, atd. Konstrukční část práce, tedy šasi zesilovače, přední panel, návrh desek plošných spojů a jejich umístění je podle mého názoru bezchybná. Rovněž experimentální ověření je rozsáhlé a potvrzuje správnou funkci celého zařízení. Po formální stránce lze konstatovat, že práce obsahuje minimum technických nepřesností, chyb a jiných nedostatků, a to i přes značný rozsah práce.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 65753