JELEČEK, O. Nabíječka olověných akumulátorů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Tošer, Pavel

Student se ve své práci zabývá návrhem prototypu 6V a 12V nabíječky olověných akumulátorů vhodného především pro akumulátory v typicky dostupných kapacitách. Úkolem studenta v diplomové práci bylo nastudování podkladů pro návrh, sestavení, oživení a proměření parametrů nabíječky. Požadavky zadání student splnil v plném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána až na malé drobnosti pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Výsledkem práce je ověřený funkční prototyp nabíječky, který bude součástí testovací stanice olověných akumulátorů. Osazení připravených DPS bude spolu s cenovými nabídkami realizováno spolu s dalšími zařízeními stanice. Student navíc nad rámec zadání připravil elektronické podklady pro velmi snadný návrh transformátoru, parametry filtračních kondenzátorů a také usnadnění výpočtu řídících rezistorů obvodu UC3906. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovu práci a hodnotím jí díky výše uvedeným skutečnostem stupněm A.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Tonar, Karel

Student Ondřej Jeleček se v práci zabývá navrhem prototypu nabíječky akumulátorů. Dle elektrického sestavení návrhu, oživení a odzkoušení své zadání bezpohychyby splnil. K práci však mám několik výhrad. V teoretické části se student zaměřil na popis akumulátorů včetně jejich rozdělení. Práce postrádá rozdělení teoretické a praktické části. Kapitoly dělení akumulátorů dle typu údržby je v rámci zadání práce nepodstatná. V kapitole věnované základním vlastnostem bych doporučil se více zaměřit na vliv nabíjecích a vybíjecích proudů na životnost akumulátoru. V praktické části postrádám informaci o podkladu, dle kterého ja navrženo blokové schéma nabíječky. Pokud jej student navrhl sám, není zde patrné, jak postupoval. Dále je nelogická posloupnost řešení, kde je nejdříve uvedeno řešení napájecího transormátoru a pak je teprve uvedena maximální kapacita akumulátoru, pro který je nabíječka navržena. Toto však nerozporuje zadání, jelikož zde není uvedeno, pro jaké technické parametry (napětí, kapacita) akumulátoru bude nabíječka navržena. Očakával bych pak, že student bude v návrhu zařízení postupovat od spotřebiče (akumulátoru) ke zdroji, což je v této práci přesně naopak. Návrhy jednotlivých částí jsou přehledné a dostatečně detailní. Výpočty bez chyb. Oceňuji vyvoj výpočtového programu pro některé části zařízení. Práce je sepsaná kvalitně, však s drobnými překlepy. Práci doporučuji k obhajobě se známkou C a počtem 79 bodů.

Navrhovaná známka
C
Body
79

Otázky

eVSKP id 66925