KOLLNEROVÁ, K. Svařování jemnozrnných ocelí typu Docol vláknovým YbYAG laserem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mrňa, Libor

V automobilovém průmyslu se ve stále větší míře začínají využívat materiály s martenzitickou strukturou. Zkoumání vlastností svarů těchto materiálů vzniklých technologií laserového svařování je proto důležitou součastí výzkumných prací. Autorka se navíc zabývala zkoumáním vlastností svarů v materiálu dále zpevňujícího při vypalování barvy na svařené karoserii - baked hardening.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Daněk, Ladislav

Předložená diplomová práce Bc. Kateřiny Kollnerové se zabývá problematikou svařování vysokopevné oceli DOCOL používané v automobilovém průmyslu vláknovým laserem Yt-YAG. Při konstantní rychlosti svařování byl měněn výkon laseru. Tím se měnilo i vnesené teplo. Svary byly podrobeny tahové zkoušce a metalografickému rozboru. Z výsledků jsou v závěru stanovena doporučení pro svařování. Připomínky k formální stránce práce: - Titulní strana a desky: proč YBYAG a ne Yb:YAG, neboYb-YAG? - Co vyjadřuje obrázek 17 na str. 23? - Obrázek 32 na str. 36 je neviditelný, - Obrázky 35, 36 a 37 jsou zbytečné, je již znázorněno společně na obr.34, - „Lidické“ vměstky (str. 26 dole), - Na str. 56, v prvním odstavci je odkaz na obr. 60, patří 62, - Popis obrázků na str. 56 dole : místo obr. 62 by v textu měl být uveden obr. 63, Obsahová stránka práce: - V popisu jednotlivých typů laserů v úvodu není zmínka o Yb:YAG laseru, pouze o Nd:YAG. První zmínka je až v experimentální části. - Názvosloví na str. 56 a 58 „kořen a pata svaru“, - Nesouhlasím s konstatováním uvedeném v závěru, že „zkouška makrostruktury ukázala, že svarový kov splynul se základním materiálem a nejsou zde výrazně odlišeny svarový kov, TOO a ZM.“ Podle mého názoru jde o problém vhodné přípravy metalografického výbrusu. - Obr. 52 a 53 "Tahový diagram" - osa zatížení v kN? Tyto drobné nedostatky nesnižují jinak velmi dobrou úroveň této diplomové práce. Doporučuji ji proto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63586