SKRYJOVÁ, J. Měření společenské odpovědnosti firem u vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Černohorská, Lenka

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Gurská, Sylvie

Po formální stránce považuji za nevhodné využití naskenovaných obrázků, které pak v práci nejsou dobře čitelné. Autorka si klade za cíl zhodnocení úrovně společenské odpovědnosti vybraného podniku, zvolená metodika je vhodná spíše k hodnocení zprávy (reportu) o CSR nežli o hodnocení samotné úrovně CSR. Hodnotí zde spíše schopnost podniku informovat společnost o CSR aktivitách. Samotné aktivity hodnoceny nejsou. Bylo by vhodné podrobnější upřesnění cíle. Vybraná metodika byla v práci již podrobně aplikována a výsledky byly vhodně interpretovány.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 66944