VINTRLÍK, T. Podnikatelský záměr na pořádání přípravných kurzů pro talentovou část přijímacího řízení do bakalářského studijního oboru MTK [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Připomínky k podnikatelskému plánu: - kdo je cílová skupina pro přípravné kurzy (rozpor v práci na str.62), - kap. 4.1.5 je MU konkurencí pro pořádání kurzů - z formulací na str. 63 to není zřejmé - personální zajištění str. 64 - povrchní a nepřesné str. 64("jeden pracovník nebo dva") neuvádí ani počet pracovníků, ani odhadovaný počet hodin - financování kurzu - neobsahuje ani jeden numerický údaj - str.65 - produkt - návrh obsahu kurzu je chybný - jaký smysl má měření In Body, proč není testována způsobilost k splnění požadovaných předpokladů? - cena - str. 68,69 - údaje uváděné na str. 68 o výšce pronájmů nesouhlasí s údaji na str. 69 o pronájmech) - na str. 69 a jaké náklady se jedná (text Náklady variabilní: Režijní náklady při počtu 40 uchazečů) - o jaké náklady se tedy jedná, - z kalkulace na str.68 i 69 není zřejmé zda zahrnuje i odvody - celkově je cenová kalkulace chybná , navíc je naprosto nepřehledná - závěr str. 75 - opět se uvádí, že "cílem práce ..." a analýza výsledků přijímacího řízení" - ta ale nebyla provedena autor se jen pokusil vyhodnotit část př.ř. a to bez ohledu na změny, ke kterým v průběhu 3 let došlo - Některé otázky v dotaznících nemají vztah k dotazované problematice (např.otázky č. 1 a 11 v dotazníku č.1,). - Uveďte jaká sportoviště má FP VUT v Brně (str. 70)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E Formulace " je zde i cíl, který se týká dosažení finančního zisku " (str-12)je zcela nerelevantní; Formulace na str. 11 autor uvádí,"podstatou kurzů není v prvé řadě zisk" ale zisk tvoří na str. 12 dílčí cíl. Není jasné kdo bude pořadatelem kurzu - což má vliv na kalkulaci ceny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod E Není známa žádná "metoda zkoumání výsledků přijímacího řízení" (str.12). Není jasná relevance dotazníku č. 1 s ohledem na testovánní zájmu uchazeče o studium MTK o přípravní kurz v oblasti tělesné způsobilosti, rovněž struktura dotazů a jejich pořadí není příliš vhodné - totéž platí i pro dotazník č. 2
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E Autor nemůže dle mého názoru interpretovat dosažené výsledky logicky a správě, když chybně používá odbornou terminologii (výnosy, příjmy) a rovněž špatně interpretuje zdroje informací (viz vyhodnocení 3 let konání přijímacího řízení do oboru MTK bez reagence na změny, ke kterým v průběhu př.ř. došlo), .
Praktická využitelnost výsledků E V návrzích řešení na str. 60 a 61 není zřejmé, kdo bude realizátorem přípravných kurzů - zda fyzická osoba, nebo CESA - to ovšem má dopad do ceny (str. str.68). Návrh kurzu nerespektuje vývoj v obsahu přijímacího řízení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E Jazyková úroveň je velmi nízká, v práci je množství pravopisných chyb, nepřesných - chybných názvů (namátkou str. 11, 12, 75 "obor management v tělesné kultuře" - malé m; str. 61"fakulta podnikatelská" malé f, - oficiální název je FP VUT v Brně, str. 70 snížili, str. 71 - sportovyště). Odborná terminologie není přesná,student používá velmi nepřesné formulace - např. "fyzická část přijímacího řízení" str. 12. Student uvádí chybné údaje - např. str. 12 "program CESA" namísto studijní program akreditovaný na FP VUT v Brně, - u tabulek na tr. 70 nesoulasí název s obsahem (název "výnosy" - v tabulce však nejsou žádné - obsahuje příjmy)
Práce s informačními zdroji, včetně citací E
Navrhovaná známka
E

Posudek oponenta

Lepková, Hana

V předložené BP není shoda názvu práce s vytýčeným cílem. V BP je hodně pravopisných i formálních chyb. Metoda analýzy výsledků jednotlivých ročníků přijímacího řízení byly zvolena dobře. Jsou však srovnávána jen některá data, řada důležitých údajů však není interpretována a v práci zmíněna. Práce s informačními zdroji je nekvalitní. Interpretace výsledků je subjektivní a často zavádějící. Není zde praktická využitelnost výsledků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů E
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků E
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň E
Práce s informačními zdroji E
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 63597