MICHALÍK, L. Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Fedra, Zbyněk

Student pracoval na diplomové práci podle vlastního návrhu. Celá práce je psaná velmi přehledně a koncepčně a může sloužit jako podrobný návod pro kohokoliv se zájmem o podobné řešení. Text popisuje postupný vývoj zařízení (včetně diskuze co je vhodné pro další verzi vylepšit) i konfiguraci sw části projektu. Poměrně velkou část diplomové práce tvoří i srovnání měření s jiným zařízením a tím jakýsi odhad přesnosti. Celkově je vidět, že oproti většině prací, které jsou dokončovány ve spěchu, byl zde čas na celkové zhodnocení a otestování systému.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Matěj, Zdeněk

Autor vypracoval práci „Měření spotřeby elektrické energie vzdálených zařízení“ v souladu se zadáním. Práce na mne působí kompaktním dojmem. Po formální stránce práce splňuje veškeré náležitosti. Práce splňuje požadavky na diplomovou práci, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 65705