POCHOBRADSKÝ, J. Planární anténní řady pro RFID aplikace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Lukeš, Zbyněk

Předkládaná práce se zabývá návrhem sérových anténních řad pro RFID aplikace v pásmu FCC 902-928 MHz. Na tyto anténní řady s kruhovou polarizaci je nutno navrhnout impedanční transformátor, který pokryje celé použitelné pásmo. Po krátkém úvodu, který osobně považuji za dostatečný, student hned provedl návrh několika anténních řad, jak s jednobodovým napájením tak s dvoubodovým. Rovněž je velmi dobře rozebrán návrh přizpůsobovacích obvodů – pahýlu a čtvrtvlnného transformátoru. Student dvě antény vyrobil a proměřil jak impedanční přizpůsobení, tak i směrové charakteristiky v bezodrazové komoře. Zadaní považuji za zcela splněné. Student se projektu věnoval aktivně, na konzultace nosil hotové části řešení projektu. Na dostatečné úrovni považuji i formální zpracování projektu, až na několik chyb a překlepů. Možná by za zlepšení sneslo i podrobnější úvaha nad dalším rozšířením projektu a nějaké doporučeni studenta. Práci hodnotím svým rozsahem a zpracováním za velmi dobrou s bodovým hodnocením 85 b.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Horák, David

Student se v úvodu své práce nejprve věnuje návrhu samostatné flíčkové antény čtvercového motivu, která je dále používána jako základ sériových a paralelních anténních řad. Pro řady s jednoportovým napájením se podařilo navrhnout a měřením ověřit funkčnost dvou vybraných vzorků. U řad s dvouportovým napájením se sice podařilo dosáhnout impedančního přizpůsobení, ale nebyla zachována kruhová polarizace. Vzhledem k výsledkům simulace, nebyly tyto vzorky ani vyrobeny. V práci bych ocenil kvalitnější srovnání získaných výsledků jako např. uvedení jednotlivých výsledků do společných grafů nebo podrobnější zhodnocení jednotlivých řešení. Po formální stránce by bylo vhodné vyhnout se záměnám desetinné čárky a tečky stejně jako sjednotit měřítka grafů.

Navrhovaná známka
C
Body
75

Otázky

eVSKP id 65715