CEJPEK, P. Technologický proces součásti "hydraulický válec" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor řeší technologii náročnější součásti v podmínkách strojírenské firmy. Po konstrukčním a funkčním rozboru součásti přechází k představení stávající technologie. Ta je dokumentována poměrně podrobně, s využitím převzatého formátu dat od CNC strojů. Na základě rozboru těchto detailních dat se určuje kritické místo ve výrobním procesu, kde je možno formulovat návrh na zlepšení, a to hned ve 2 verzích, v oblasti použitých nástrojů. Jedna z verzí je pak doložena ověřeným experimentem, kterému předcházela úprava řídicího NC programu. Vyhodnocení přínosů z navržených variant je doloženo pro různou sériovost ve výrobě, což lze podchytit i názorným grafickým průběhem.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Student v rámci práce postupně naplnil všechny cíle stanovené zadáním. Správně se zaměřil na rozbor stávajícího technologického postupu výroby zvolené součásti a na základě nejdelších časových fondů zvolil operaci, která nepodlehla do dané doby inovaci. Autor vhodně zvolil jiný nástroj, který již předpokládá zvýšení produktivity práce a zvýšený úběr materiálu a řezných podmínek oproti původnímu HSS nástroji. Z práce vyplývá, že byl nástroj zvolen pravděpodobně na základě doporučení osvědčeného prodejce, avšak toto se také jeví jako velmi častá a zásadní chyba při výběru nového nástroje. Tato chyba také koresponduje se seznamem použitých zdrojů, které se skládají převážně z firemních reklamních prospektů a firemních publikací. Větší teoretický rozhled by pravděpodobně vedl k hodnocení více typově podobných nástrojů, než jen jednoho. Práce přes vznesené připomínky hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě s doporučenou známkou B – velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64602