BRHLÍK, R. Skladba a použití měřicího systému k výzkumu mazacího přístroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Nevrlý, Josef

Student postupoval velmi svědomitě, iniciativně a dodržoval stanovený plán činnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Omasta, Milan

Rešeršní část se přehledně a systematicky věnuje konstrukci systémů pro mazání okolků kolejových vozidel. Návrh konstrukčního řešení se omezuje na výběr snímačů. Tento výběr je pro jednotlivé typy snímaných veličin podpořen přehledem možných řešení dle fyzikálních principů. V části Analýza problému a cíl práce autor uvádí, že na základě předchozích měření vyplynula nutnost navrhnout nový dělič a v souvislosti s tím upravit měřicí systém. Předchozí řešení je shledáno jako optimální a navržené změny spočívají pouze ve vynechání nepotřebných snímačů pro dané měření. Výstupem práce je návrh nového děliče, který ovšem není v práci nijak komentován a jeho konstrukční řešení je představeno pouze v podobě návrhových výkresů dvou variant. Práce je zadaná a řešena jako konstrukční, nicméně povaha řešeného problému se strukturou dle zadání: „sestavení měřicího řetězce, realizace série výzkumných měření - vyhodnocení naměřených dat“ spíše odpovídá práci analytické. V porovnání se zadáním není zcela dodržena forma bakalářské práce (3D data, poster, laboratorní protokol). Velmi kladně je hodnocena gramatická a stylistická úroveň práce a provedení návrhových výkresů. Práce má velký přínos pro praxi v podobě návrhu nového děliče. Oponent předkládanou bakalářskou práci doporučuje k obhajobě a navrhuje celkové hodnocení známkou velmi dobře / B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64629