KADLECOVÁ, K. Výběr marketingové strategie vybraného fitcentra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Při obhajoabě doporučuji zodpovědět následující dotazy: 1. Uveďte hlavní rizika činnosti fitcentra FITKO ABC 2. Je návštěvnost v daném období ovlivněna více roční dobou nebo slevami? Pokuste se odhadnout ekonomický dopad slev (nárus počtu zákaznic versus nižší cena)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použití dotazníkové metody je správné, provádět šetření pouze na stávající klientele je částečně omezující, vzor dotazníku není v práci uveden, je uvedeno pouze vyhodnocení. Z něj ovšem není zřejmé, zda dotazy č. 3, 4, 5 měly i nějaké další alternativy. U dotazu č. 2 chybí ako další možnost "jiný zdroj". Sledované období je krátké na to, aby se z něj daly vyvozovat jednoznačné závěry (ovšem autorka v daném fitcentru pracovala delší dobu,takže její znalosti mohou kompenzovat nedostatky v dotazníku)
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy na změny a zlepšení jsou v obecné rovině, nejsou zcela konkretizovány (například návrh akčních nabídek nezahrnuje jejich vliv na tržba a náklady).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Řada drobných formálních nedostatků např. str. 35 uvádí FITKO ABC - na str. 36 je FItKO lila; číslování příloh nesouhlasí s jejich číslováním v Seznamu příloh, Seznam tabulek, Seznam grafů, Seznam obrázků má špatné číslování jak předmět§ů seznamu tak příslušných stran
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Pernica,, Martin

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64659