MALÉŘ, M. Bezdrátová komunikace PLC s laboratorním modelem [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Štohl, Radek

Během zpracování bakalářské práce student prokázal teoretické i praktické znalosti. Řešení práce věnoval potřebné a zvýšené úsilí. Prokázal schopnost samostatné práce jak při práci s literaturou, tak při návrhu a realizaci bezdrátového spojení s destilační kolonou pomocí Modbus TCP, příslušného programu a vizualizace. Konzultací využíval v obvyklé míře.

Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Šír, Michal

Tato bakalářská práce popisuje vytvoření a oživení bezdrátové komunikace s PLC od firmy Rockwell Automation a destilační kolonou. Práce se zabývá bezdrátovými moduly potřebnými k vytvoření komunikace a následnou tvorbou vizualizace, která poté kolonu řídí a monitoruje. Zvolený protokol, který zajišťuje komunikaci je Modbus TCP. Práce je po formální stránce velice čtivá a autor plynule navazuje jednotlivé kapitoly. Student vhodně volí rozsah kapitol a jejich členění. Student ve své práci jako první ukazuje nastavení rádio modulů a komunikace s těmito moduly. Tato část je velice pečlivě zpracována a student v ní předvedl, že je schopen ke své práci využívat rozsáhlé anglické texty. V této části bych, ale uvítal aspoň částečný přehled trhu a zhodnocení dostupných řešení pro bezdrátovou komunikaci. Druhá část studentovi práce je věnována popisu komunikačních protokolů, které ve své práci využívá. Na tuto část student plynule navazuje ukázkou nutných nastavení k ethernetovému propojení obou PLC nutných k řízení destilační kolony a nastavení Modbus TCP protokolu. Poslední část práce je věnována vytvoření vizualizace a její popis. K této části práce nemám žádné výhrady a zhotovenou vizualizaci hodnotím jako velice povedenou. Student prokázal své bakalářské schopnosti a práci doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 66200