POZNÍK, P. Analýza prvků bezpečnosti u vybraných subjektů při organizaci outdoorového kurzu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Lepková, Hana

Předloženou bakalářskou práci hodnotím jako velmi dobrou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Předložená BP zpracovává téma, které je velmi aktuální. Vytýčený cíl práce - analýza stavu bezpečnostích prvků při organizaci outdoorových kurzů a návrh na jejich optimalizaci, byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup a metody byly adekvátní vytýčenému cíli.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Student prokázal hlubokou znalost problematiky outdoorových akcí. Na základě zjištěných skutečností prokázal schopnost získané výsledky interpretovat a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky z praktické části a zejména kvalitně zpracovaná teoretická část jsou využitelné v praxi a pomohou při aktualizaci norem pro outdoorové kurzy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledná, uspořádání kapitol má logickou návaznost. Student nemá problém s vhodným používáním termínů. V práci jsou ojedinělé chyby v interpunkci.Jazyková úroveň je dobrá.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Student prokázal velmi dobrou práci s informačními zdroji.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

doc.Ing.Vladimír Adamec, CSc.

Předložená práce se zabývá velmi aktuální problematikou. Škoda jen, že se nepodařilo zajistit dostatečné množství potřebných údajů, které by zvýšily vypovídací schopnost práce. Na straně druhé práce splnila požadavky na tento druh prací. Doporučuji v řešeném tématu pokračovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63435