MANDÍKOVÁ, A. Návrh na zlepšení komunikace a řízení vztahů se zákazníky ve společnosti Hydroma, spol. s r. o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Otázka k obhajobě: Proč si myslíte, že je pro analyzovanou společnost i přes povahu jejich produktů vhodná inzerce v regionálním tisku?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Uherek, Michal

"Cílem práce bylo vytvořit návrh, který povede ke zlepšení marketingové komunikace a řízení vztahů se zákazníky v dané společnosti. Práce tento cíl splnila. Práce s literaturou je přiměřená tématu a studentka prokázala dostatečné zvládnutí teoretických poznatků. Práce je přehledná, studentka postupovala logicky a uceleně. S návrhy pro vylepšení marketingové komunikace společnosti Hydroma, spol. s r.o., které studentka v práci uvedla, lze souhlasit a můžou být přínosem pro majitele a management společnosti pro určování budoucích kroků v této problematice. Práce mohla být ještě doplněna o analýzu lepšího využití modulu CRM v informačním systému Helios Orange společnosti Hydroma, spol. s r.o. V průběhu řešení práce bylo rovněž vhodně využito grafické zpracování, které vhodně doplňuje textovou část. Závěrečnou práci doporučuji k obhajobě. Závěrečnou práci hodnotím známkou ""B"". Ing. Michal Uherek"

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66278