PELIKÁNOVÁ, A. Návrh komunikačního mixu cateringové společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka práce jasně projevila schopnost aplikovat poznatky získané nejen studiem ve své diplomové práci. Z práce je zřejmé, že se v dané oblasti a problematice velice dobře orientuje. Kladně hodnotím také identifikaci a popis cílových segmentů a stanovení cílů, díky kterým správně navrhla vhodnou marketingovou komunikaci. Otázky k obhajobě: Znáte nějaké "nadregionální" konkurenty, kteří by mohli ohrožovat Vaši působnost (jejich nabídku a marketingovou komunikaci)? Myslíte si, že je v této oblasti vhodné se účastnit výběrových řízení na catering pro velké sportovní/kulturní/společenské akce? Jaká úskalí byste zde očekávala?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kundeliusová, Eva

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66282