MIKEL, P. Využití softwarových produktů CAD/CAM v TPV malé firmy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Zadané téma je v bakalářské práci zachyceno přehledně a stručně, vychází se z obecných podstat. Autor na základě svých zkušeností s konkrétním produktem vysvětluje práci v prostředí CAD/CAM. Využívá vzorovou součást, která je navržena kvůli ilustrativnímu přístupu poměrně dobře. Obrábění součásti je řešeno na základě vytipovaného nářadí, obecně vysvětlených strategií obrábění, a v neposlední řadě je zohledněn i nezbytný upínací přípravek. Upínání je předloženo jako doplňková informace. Při dostatečné názornosti a jisté stručnosti ohledně velice rozsáhlého sortimentu CAD/CAM produktů je téma zpracováno se zaměřením na jednu průmyslovou situaci. Hodnocení a úvahy kolem nasazení CAD/CAM produktů v malých firmách jsou spíše jen naznačeny, než podrobněji dokumentovány, i když některé důvody autor sám uvádí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Slaný, Martin

Autor práci rozčlenil do 6 poměrně logiky na sebe navazujících kapitol, které však obsahují pouze základní domněnky a vlastní hodnocení, které nejsou téměř nikde podloženy dostupnou literaturou, výpočty nebo srovnáním s jinými alternativními možnostmi. Použité metody řešení jsou sice adekvátní ovšem využité v takové míře, že pro jakékoli rozhodování o vhodnosti implementace CAD/CAM systémů do výroby příliš nevypovídají. V práci dále postrádám definování základního problému a stanovení například výrobní dávky uvedeného výrobku, kde by teprve bylo patrné, zda je vhodné vůbec investovat do systémů CAD/CAM i v případě takto jednoduché součásti, nebo jestli by nebylo jednodušší využít jiné konvenční metody pro řešení dané problematiky. V závěru jsou chybně uváděny cíle práce. Další závěry pak nejsou příliš podloženy obsahem práce a jedná se spíše o opakování textů uvedených v předchozích kapitolách. Práce obsahuje velké množství nedokončených vět, které tak pozbývají smysl a také množství gramatických chyb. Práci považuji za méně kvalitní, ovšem cíle práce byly přibližně naplněny. Práci doporučuji k obhajobě s navrhovanou známkou E.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod E
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry E
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis E
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
E

Otázky

eVSKP id 38145