STANĚK, M. Regulovatelný zdroj napájený a řízený pomocí sběrnice USB [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Kolouch, Jaromír

Student během semestru aktivně konzultoval, k využití literatury i zpracování práce (až na nějaké nešťasné formulace) nemám výhrady. Důvody nízkého hodnocení splnění jsou právě nesplnění požadavků zadání. Věřím, že student věnoval značné úsilí realizaci USB přenosu, bohužel ve finální verzi tato komunikace nepracuje, taktéž funkce zdroje je diskutabilní, neboť současný algoritmus dle tabulky 7 neprovádí žádnou stabilizaci výstupního napětí a chová se pouze jako velmi měkký zdroj i při zatížení rezistorem 150?. Body za splnění požadavků zadání jsou uděleny zejména za návrh DPS a vyrobení zkušebního vzorku. Posudek zpracoval externí vedoucí - konzultant Ing. Ondřej Pavelka, Honeywell s.r.o.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání F 15/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce C 15/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Frýza, Tomáš

Předložená bakalářská práce pojednává o možnosti realizace přenosného regulovatelného zdroje napájeného ze sběrnice USB. Práce má uspokojivý rozsah 36 stran + přílohy. Nicméně, text není vždy přehledně členěn a na několika místech se dokonce opakují již zmíněné informace. Předností práce je principiální i obvodový návrh zařízení snižujícího a zvyšujícího měniče. Rovněž použití nestandardního simulačního programu ukazuje na schopnost student inovujícím způsobem řešit dílčí problémy. Práce obsahuje některé zásadní prohřešky formálního rázu (netypické číslování rovnic a odkazy na ně, chybná interpunkce, či umístění začátků kapitol). Především ale práce bezezbytku nesplňuje zadání – komunikace mikrokontroléru a PC prostřednictvím USB (podstata celé práce) nebyla realizována. Důvod, který byl studentem uveden nelze považovat za adekvátní. Přiložený program, který je tím pádem velmi jednoduchý, obsahuje nestandardní prvky (umístění celé obsluhy přerušení v prostoru vektorů přerušení) i zásadní chybu (volání podprogramu před definicí zásobníku).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání E 10/20
Odborná úroveň práce E 28/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse D 12/20
Formální zpracování práce E 5/10
Navrhovaná známka
E
Body
55

Otázky

eVSKP id 31024