ŠTĚPÁNOVÁ, M. Návrh komunikačního mixu společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Kaňovská, Lucie

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Sotoniak, Tomáš

Studentka splnila zadání v rámci požadovaných cílů. Práci celkově hodnotím stupněm A. Drobné výhrady mám ke zvolenému postupu řešení, kde bych osobně navrhoval zvolit jinou metodiku pro definici cílové skupiny. Strukturu práce hodnotím jako velmi dobrou, avšak doporučuji zlepšit jazykovou úroveň. Kladně hodnotím proaktivitu studenta při tvorbě této bakalářské práce. Zejména pak vyhledání a zpracování informací.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 66225