KOLÁŘ, L. Analýza chyb ve výrobním procesu a jejich odstraňování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Koška, Petr

Diplomant v diplomové práci zpracovává téma zvyšování efektivnosti výrobního procesu pomocí metod štíhlé výroby ve výrobě elektromagnetických prvků používaných pro ovládání dvou a třícestných pneumatických a membránových hydroventilů. V diplomové práci je provedena analýza problému s vyhodnocením ekonomických dopadů při vzniku neshodných výrobků a následně rozbor příčin a návrh opatření. Zvláště podrobně je problematika analyzována pro operaci "zapouzdřování" s využitím metody SMED (systém rychlé výměny a seřízení nástroje). Diplomant pracoval samostatně a prokázal dobrou orientaci v problematice.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Fiala, Alois

Téma velmi aktuální – tlak na snižování cen, což (zatím) nesmí být na úkor kvality. Technologické postupy – základ výrobních procesů jsou již velmi sofistikované, takže se zdá, že již není co měnit. Diplomant ve své práci ukázal, že (alespoň prozatím) se nějaké rezervy najít dají. Kladem předložené práce je logický myšlenkový postup. Zvolený problém je postupně rozebírán – dle potřeby jsou uvedeny poznatky z dostupných zdrojů a bezprostředně jsou aplikovány na konkrétní situaci ve vybrané organizaci. Takto diplomant postupně dospěl k návrhům řešení, které vždy krátce zdůvodní – technicky a ekonomicky. Nutno konstatovat, že navržená řešení jsou principiálně velmi jednoduchá a proto budou pravděpodobně realizovatelná a v praxi udržitelná. Styl práce je poněkud neobvyklý – postrádá tradiční dělení na teoretickou a praktickou část, ale neubírá to věcné a odborné stránce práce. Technická argumentace je vyvážená a úplná. Také ekonomické propočty nejsou zbytečně obalovány balastem a jednoduše ukazují jen to, co je v daných souvislostech potřebné. Drobnou vadou práce jsou pravopisné chyby. Diplomant prokázal schopnost samostatně řešit náročné technické problémy.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64996