FEJFAROVÁ, E. Návrh metodiky transformace účetní závěrky podniku v souladu s IFRS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Beranová, Michaela

Předložená diplomová práce splňuje veškeré požadavky, kladené na daný typ závěrečné práce. Autorka pojala řešenou problematiku spíše jednostranně, a to zejména z hlediska finančního leasingu. Přesto nicméně toto hledisko pojala komplexně, včetně dopadů na odloženou daň. Autorka dále hodnotí dopady transformace účetní závěrky na obraz o finanční pozici a výkonnosti podniku. Tuto část by však bylo vhodné více rozpracovat, i v kontextu toho, že jsou za účelem hodnocení použity poměrové ukazatele finanční analýzy a v podílech se mění čitatel i jmenovatel. K předložené diplomové práci nemám žádné závažnější připomínky. Prosím, aby studentka v rámci obhajoby diplomové práce blíže rozvedla absolutní změny stavových a tokových ukazatelů v souvislosti s hodnotami poměrových ukazatelů, tzn. například jestliže se celková zadluženost podniku snížila v důsledku zvýšení aktiv, jaký vliv na tento ukazatel měla změna závazků.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Cebáková, Andrea

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 72543