BENEDĚLA, P. Meteostanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlíková, Marie

Zadání diplomové práce je obsáhlé. Jedná se o realizaci funkčního vzorku měřicí centrály meteostanice řízené mikrokontrolérem, která naměřená data pomocí bezdrátové komunikace zasílá do zobrazovací stanice. Data jsou přes webový server dostupná a vizualizovaná. Diplomant pracoval se zájmem a velkým pracovním nasazením. Pracoval zcela samostatně a systematicky. Dostavoval se pravidelně na ústní konzultace vždy ve stanoveném termínu a průběžně informoval o stavu řešení. Zodpovědně si rozvrhl časový harmonogram, nepodcenil žádnou fázi realizace diplomové práce a nedostal se do časové tísně. Práci odevzdal v řádném termínu. Kladně hodnotím bezproblémovou komunikaci a zodpovědný přístup k řešení zadaných úkolů. Diplomantovi doporučuji, aby se v budoucnu více soustředil na technické způsoby vyjadřování. Zadání diplomové práce bylo splněno v celém rozsahu.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Šedivá, Soňa

Diplomová práce se zabývá návrhem a realizací meteostanice, včetně vizualizace naměřených dat a zobrazení dat na webovém serveru. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část je věnována teoretickému rozboru použitých snímačů, komunikace a měření jednotlivých meteorologických veličin. V druhé části diplomant popisuje navrženou strukturu měřicí centrály včetně detailního rozboru výběru jednotlivých součástek a snímačů pro meteostanici. V poslední části je popsána vlastní realizace meteostanice, návrh webového serveru a grafického zobrazovacího prostředí. Náročnost zadání lze považovat jak po stránce odborné, tak po stránce časové za odpovídající požadavkům kladeným na diplomovou práci. Hlavní výtky mám k rovnicím popisovaným v druhé části práce, kdy diplomant popisuje výběr vhodných snímačů. U rovnice č. 22 není fyzikálně možné, aby parametr k byl bezrozměrný. Dále rovnice č. 24 je pravděpodobně chybně zapsána, protože v daném případě by atmosférický tlak byl bezrozměrný. U některých rovnic v popisu symbolů chybí jednotky, ve kterých má být veličina do vztahu dosazována, nebo po použití uvedených jednotek není možné, aby výsledek vycházel v uvedených jednotkách. Dále v teoretické části diplomant uvádí možnosti kódování, ale dále popisuje pouze jeden typ kódování. Teprve dále v práci vyplyne, že právě tento typ kódování bude používat, což na začátku není zřejmé. Mírně chybí zdůvodnění použité koncepce nebo uvedení jiných možných koncepcí návrhu meteostanice a zdůvodnění použitého výběru. To však nebylo uvedeno jako jeden z cílů práce. Po formální stránce je práce na relativně dobré úrovni, vyskytuje se v ní pouze několik gramatických chyb či překlepů. Pouze seznam literatury není ve správném formátu citací. Dále bych měla připomínku k úvodu a závěru, kdy hlavně u úvodu není dodržen technický styl psaní práce. I přes uvedené výtky doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
B
Body
88

Otázky

eVSKP id 66181