VLK, T. Konstrukční návrh průběžného mísiče o výkonu 1-3 tun/hod [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bradáč, František

Student svou bakalářskou práci zpracoval samostatně. Přínosem při zpracování by bylo, kdyby student provedl rešerši produktů od více výrobců a tyto informace zapracoval do svého díla.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Pavlík, Jan

Předkládaná bakalářská práce je konstrukčního charakteru. Autor se v této práci zabývá problematikou průběžného mísiče pro přípravu formovací směsi. V úvodní části práce se autor věnuje současnému stavu v řešené oblasti. Nutno podotknout, že se zaměřil pouze na jednoho výrobce a i od něj uvedl pouze dva mísiče. Rozsáhlejší rešerši by jistě autorovi významně pomohla v další práci při návrhu konstrukčního řešení. Další část práce je zaměřena na výpočty některých uzlů a samotný konstrukční návrh zařízení. Autor do výpočtové části zařadil nejen analytické výpočty, ale i výpočty numerické pomocí MKP. Nutno podotknout, že nedostatečně provedená rešerše se projevila právě na konstrukčním návrhu zařízení, kde autor zvolil ne příliš optimální řešení jak z hlediska tuhosti, hospodárnosti, ergonomie, tak i bezproblémové funkčnosti zařízení. Autor by rovněž měl s větší pečlivostí přistoupit ke zpracování výkresové dokumentace a to jak z hlediska vzájemných funkčních návaznosti, optimalizace drsnosti tolerancí atd. tak i formálních pravidel při tvorbě dokumentace.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 64962