ŠKARDA, J. Podnikatelský záměr založení nové restaurace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2014.

Posudky

Posudek vedoucího

Luňáček, Jiří

Práce má praktickou aplikovatelnost, autopr prokázal schopnost aplikovat i ostatní inženýrské metody, jako je predikce rizik, statistické vyhodnocení dat, ekonometrický model. Tím jde i přes jednoduché téma o komplexní řešení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Nedostatky spatřuji v modelech vývoje odvětvý, kde měl autor uvažovat více parametrů. Fakttor průměrné mzdy je zřejmě důležitější než HDP.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Autor používa běžných metod, celkově jde o téma v minulosti již zpracovávané, pouze z praktickýcm využitím.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Jako nedostatke spatřuji v této oblasti fakt, že autor je zároveň možným investorem projektu. To do zpracování vnáší spíše optimistické predikce.
Praktická využitelnost výsledků B Projekt může dobře posloužit pro praktickou realizaci záměru. Jiné využití projekt nemá, částečně jde pro podobné aplikace využít sestavené predikční modely.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce má logické návaznosti, formálně i terminologicky je až na drobné nedostatky v pořádku.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Autor využívá pouze domácí monografie, chybí využití cizojazyčné literatury a původních vědeckých prací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Smolík, Kamil

Nemám žádné připomínky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 64941