FELCMAN, M. Mobilní štípačka dřevěné kulatiny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována standardně a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí, získaných v průběhu svého studia, tak i řadu zdrojů z odborných publikací a internetu. Práce obsahuje konstrukční návrh a částečný pevnostní výpočet mobilní horizontální štípačky dřevěné kulatiny. V úvodní části je práce doplněna o stručnou rešerši možných řešení konstrukce štípaček obdobných rozměrů. Na základě této rešerše je autorem zdůvodněn návrh jeho vlastní koncepce. Dále provádí návrh a kontrolu jednotlivých částí hydraulického obvodu. Pevnostní kontrola jednotlivých dílů stroje je omezena s ohledem na běžný rozsah bakalářských prací. Práce obsahuje i částečnou výkresovou dokumentaci - celkovou sestavu a výkres svarku rámu. Při práci se však autor nevyhnul řadě drobných i závažnějších chyb jak formálního, tak i věcného charakteru - konkrétně: - drobné překlepy, - rovnice 3.2 obsahuje ve výsledku překlep, - v kap. 3.6 chybí návrh konkrétní trubky a přepočet skutečné rychlosti proudění, - k výkresové dokumentaci nemám připomínky Předložená práce má i přes některé chyby jak věcného tak i formálního charakteru celkově velmi dobrou úroveň a je plně v souladu se zadáním. Miroslav Felcman tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Otázka k obhajobě: Popište možnosti změny tvaru štípacího klínu u Vašeho návrhu konstrukce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řeší koncepční a konstrukční návrh mobilní štípačky na dříví. Úvodní rešeršní koncepce štípačky je velmi důkladně kriticky rozebrána. Následný funkční a pevnostní výpočet je logicky uspořádán, u některých parametrů postrádám přehlednost. Např. na str. 19 je uveden zdvih válce 660 mm, ale pro parametr „z“ je uvedena hodnota 800mm. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup a rozsah řešení práce je správný. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je velmi dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické a kapitoly na sebe navazují. Formální náležitosti práce jsou splněny. Grafická úprava textové části práce je velmi dobrá, zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků. Stylistická úprava a pravopis je až na drobnosti v pořádku: -Netechnické výrazy = str. 40 -Překlepy = str. 17, 19, 24, 42 -Str. 18 = vzorec 3.2 záměna čísel. -Str. 9 a 10 = dva obrázky označeny stejně = obr. 1.1. -obsah = nevhodně zvolené kapitolování (3.4.1 a 4.1.1). -Str. 35 = mezní stav pružnosti má jiný vztah Výpočtová část práce byla prováděna důkladně, kontrola svarů je velmi pečlivá. Výkresová dokumentace je na výborné úrovni a dle zadání kompletní. Práce je velmi přínosná, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

eVSKP id 63488