FORMAN, L. Hydraulicky poháněné česle [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována pečlivě a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i četné řady znalostí získaných jiným způsobem (studium problematiky hydraulických česlí a jejich pohonů). Práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulicky poháněných česlí a obsahuje funkční a pevnostní výpočty včetně tvorby základní výkresové dokumentace (sestava a rameno). V úvodní části je práce doplněna o stručnou rešerši možných řešení konstrukce hydraulicky poháněných česlí. Na základě této rešerše je autorem zdůvodněn návrh jeho vlastní koncepce. Těžiště práce spočívá v podrobné rozměrové, silové a napěťové analýze mechanismu v jeho jednotlivých polohách a pracovních režimech. Chybí však podrobnější volba dalších komponent (např. ložisek, dodavatele hydromotorů apod.). K práci mám zejména tyto připomínky, převážně věcného charakteru: - drobné přepisy, - špatně čitelný obr. 5, - chybí volba pouzder ložisek, - není zajištěno mazání ložisek ok přímočarých hydromotorů, - k výkresu Rameno I - nevhodné tvarování přeplátování ramene, chybí úchylky rovnoběžnosti os jednotlivých otvorů, chybí údaj o současném svrtání otvorů v řezu B-B atd., Předložená práce má i přes výše uvedené drobnější nedostatky celkově solidní úroveň a je plně v souladu se zadáním. Ladislav Forman tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia. Otázka: Jak bude zajištěno mazání jednotlivých ložisek mechanismu?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kašpárek, Jaroslav

Student ve své práci řešil návrh hydraulicky poháněných česlí. Práce je z hlediska požadavků a cílů dle zadání splněna. Postup práce je přehledný, pouze mi není znám důvod zařazení kapitoly 3 o výpočtu geometrie čističe česlí. V této kapitole rozebírá student Forman závislosti polohy konce břitu česlí na vysunutí pístů. Rozsah řešení práce je nad limit doporučení děkana o velikosti bakalářské práce. Schopnost studenta interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich dílčí závěry je dobrá. Uspořádání osnovy práce je logické. Grafická úprava textové části práce je méně kvalitní a proto je snížená známka hodnocení. Zpráva obsahuje přiměřené množství schémat a obrázků, které však nejsou kvalitní, tzn. nejsou čitelné a přehledné. Grafy na stranách 26, 29, 31, 34, 36 nejsou označeny podle předem daných a platných pravidel značení. Stylistická úpravu a pravopis je dobrá, výhrady mám k: = Překlepy - 16, 27, 35, 37, 40, 41 = Netechnické vyjadřování - 14, 21 = Str. 14 – popis schématu hydraulického obvodu v textu neodpovídá pozicemi v obrázku = Str. 17 – čitelnost kót ve schématu obr. 8 = Str. 43 – důvod existence koeficientu 3,5 u výpočtu vzpěru = Str. 44 – nejasnost v popisu šířky sekcí česlí Citace zdrojů literatury jsou uvedeny správně, počet uváděné literatury je přiměřený. Výkresová dokumentace je dle zadání kompletní. Na výkrese sestavy postrádám kotevní plán základny. Celkově je sestava méně zdařilá po stránce zobrazování řezů. Doporučuji tuto práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Práce s literaturou včetně citací A
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63486