HUDÁK, I. Charakteristické parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 % [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Bělohradský, Petr

Předložená diplomová práce se zabývá studií jedné z mnoha technologií používaných ve spalovacích zařízení, a to spalováním s obohaceným spalovacím vzduchem. Cílem práce bylo srovnat tuto technologii s konvenční metodou spalování, vyzdvihnout její klady a zápory a zmapovat oblasti jejího využití v průmyslových aplikacích. Stěžejní úkolem diplomanta bylo provést spalovací zkoušky s obohaceným vzduchem, při kterých byla vyšetřována celá řada charakteristických parametrů spalování, konkrétně emise oxidů dusíku, teplota spalin, tepelný tok do stěny spalovací komory aj. Diplomová práce je psána srozumitelně, což dokazuje diplomantův vhled do problematiky. Z formálního hlediska je důležité zmínit, že práce je napsána v anglickém jazyce s minimem gramatických chyb a překlepů, což umožňuje její další využitelnost v zahraničí. Mimoto diplomant se podílel na psaní odborného článku, který bude prezentován na mezinárodní konferenci o spalování European Combustion Meeting. Předložená práce je aktuální a průmyslově aplikovatelná. Zpracování práce po formální stránce je výborné a zcela splňuje příslušné požadavky. Diplomant splnil zadání diplomové práce v plném rozsahu, proto diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Hájek, Zdeněk

Předložená práce autora Igora Hudáka se zabývá charakteristickými parametry procesu spalování při využití vzduchu s obsahem kyslíku vyšším než 21 %. V první části autor popsal obecné základy spalování, dále tzv. kyslíkové spalování a jeho použití. Velká část práce je věnována praktickým zkouškám spalování a jejich následnému vyhodnocení. Na práci oceňuji její praktické zaměření a přehlednou interpretaci dosažených výsledků. Jako formální nedostatek shledávám absenci uvedení zdrojů u prezentovaných obrázků. Oceňuji, že psal autor práci v anglickém jazyce. Text je přehledný, je logicky uspořádán a celkově je práce zdařilá. Proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 63484