STRAKA, M. Jeřábová kladnice - nosnost 16 t [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Škopán, Miroslav

Předložená je práce je zpracována standardně a je logicky a přehledně členěna. Při své práci autor využíval jak běžných znalostí získaných v průběhu svého studia, tak i znalostí získaných jiným způsobem (např. internet apod.). Práce obsahuje konstrukční návrh jeřábové kladnice včetně pevnostních výpočtů a základní výkresové dokumentace. Pozitivně hodnotím využití MKP při výpočtu příčníku. V práci se však p. Straka nevyhnul řadě drobných i závažnějších chyb jak formálního, tak i věcného charakteru: - drobné nedostatky v technické terminologii, - v práci jsou drobné přepisy, - obr. 1.1. je velmi tmavý a takřka nepoužitelný, - kapitola 1 má chybný název (nejedná se o návrh), - v některých rovnicích chybějí vysvětlení (podmínky) výše hodnot a koeficientů, které jsou do nich dosazeny, - volba druhu provozu v kap. 5.2 je nelogická, neboť je zadána skupina klasifikace mechanismu M4, - výpočet ložiska (str. 30) by měl být s ohledem na omezenou hodnotu životnosti ověřen i podle SW firmy SKF - výkres sestavy má drobné chyby (viditelnost hran, chybějící osy, u posice 31 chybí počet kusů, chybí celková hmotnost, atd.), - je chybně používán materiál osy kladek (1.1191 ~ 12050) - jedná se o ušlechtilou uhlíkovou ocel vhodnou k zušlechťování a povrchovému kalení - což není provedeno, Předložená práce nebyla nijak obtížná, přesto je v ní řada výše uvedených drobnějších i závažnějších chyb. I přesto má práce solidní úroveň a je v souladu se zadáním. Miroslav Straka tak ve své bakalářské práci prokázal odpovídající znalosti studovaného oboru a tím i schopnost budoucí samostatné práce či pokračování v dalším stupni studia v návazném magisterském studijním programu. Otázka k obhajobě: popište podrobněji způsob zajišťování mazání ložisek, včetně návrhu intervalu mazání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Malášek, Jiří

Výpočet i technická zpráva jsou provedeny přehledným způsobem.Kladnice je konstrukčně navržena na základě klasických podobných konstrukcí. Na výkrese sestavy chybí technické parametry - nosnost, chybí připojovací rozměry háku, důležité rozměry kladek. Osa kladek - příliš dlouhá drážka pro podložku. Celkově je výpočet i koncepce konstrukce na vhodné úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 63473