MALÍK, P. Současné trendy ve výzkumu a vývoji tepelných bariér [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Čelko, Ladislav

Student přistoupil k řešení zadaného tématu zodpovědně a předložená práce je na dobré úrovni. Teoretická část je psána čtivě a srozumitelně. V experimentální části práce si však nelze nepovšimnout tvrzení, že tloušťka metalických vazebných a keramických povrchových povlaků se pohybuje okolo 200 mikrometrů, přičemž výsledné tloušťky jednotlivých povlaků jsou na jednotlivých v práci prezentovaných snímcích rozdílné. Je tak účelné si položit otázku: proč tyto (včetně souvislé vrstvy tepelně indukovaného oxidu), i přes doporučení, nebyly měřeny dostupnými technikami na pracovišti ÚMVI. Mírným nedostatkem práce je i drobné množství gramatických chyb a formálních nedostatků, které však svým množstvím příliš neovlivňují výslednou kvalitu předložené práce. Práce svým rozsahem odpovídá požadavkům kladeným na tento typ oborových bakalářských prací, a proto ji hodnotím kladně, tj. velmi dobře, dle ECTS za B a jako vedoucí práce ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Slámečka, Karel

Cílem předkládané bakalářské práce bylo vypracovat literární rešerši o současném stavu poznání a nových směrech v oblasti výzkumu a vývoje povrchových úprav pro vysokoteplotní aplikace se zaměřením na tepelné bariéry, popsat technologie přípravy těchto systémů a diskutovat možné modifikace pro zvýšení užitných vlastností. Součástí bakalářská práce je rovněž experimentální část, v níž je studována mikrostruktura konvenční tepelné bariéry a růst tepelně indukovaného oxidu, k němuž dochází při izotermickém žíhání. Studovaná problematika je vysoce aktuální a jedná se o komplexní a rozsáhlé téma. Rešeršní část je zpracována v dostatečném rozsahu a přehledně, po grafické stránce je zdařilá a její obsah a struktura jsou logické a systematické. Při vypracování bakalářské práce prokázal autor schopnost studia a orientace v literatuře. Autorovy formulace jsou až na drobné výjimky jasné a přesné. Experimentální část práce tematicky vhodně doplňuje část rešeršní, některé z uváděných výsledků jsou ovšem bohužel nepřesné a neúplné. Problémem je především tloušťka vazebného a keramického povlaku, která je podle autora u obou povlaků shodně ~ 200 µm, přestože ze všech v této části uvedených obrázků je zřejmé, že tloušťka vazebného povlaku je vždy zřetelně menší (~ 150 µm) než tloušťka keramického povlaku (240-350 µm). Komentář těchto rozdílů na str. 32 („Mírné rozdíly v tloušťkách a struktuře jak povrchových tak vazebných povlaků jsou způsobeny nedokonalostmi vyplývajícími z manuálního provedení nástřiku metodou APS, která byla zvolena pro nanesení povlaku.“) je s ohledem na autorem uvedené a skutečné tloušťky nedostačující. Výsledky týkající se růstu vrstvy tepelně indukovaného oxidu, který byl studován pro čtyři různé délky tepelné expozice, jsou v práci uvedeny na různých místech textu a podle mého názoru schází přehledné shrnutí těchto výsledků formou grafu nebo tabulky. Celkově lze konstatovat, že předložená práce splňuje po věcné i formální stránce požadavky kladené na tento druh prací a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 63460