KUCHYŇKOVÁ, T. Vymáhání pohledávek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Musilová, Helena

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací D
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Klabeneš, Jaroslav

Autorka bakalářské práce velmi dobře zpracovala teoretickou část, prokázala plně pochopení pojmů i zákonitostí v oblasti pohledávek. Velmi dobře hodnotím i komplexní popis jednotlivých procesů souvisejících s vymáháním pohledávek a popis nástrojů použitelných pro prevenci vzniku i pro následné vymáhání pohledávek po lhůtě splatnosti. V řešitelské části práce jsou navrhovány některé postupy vymáhání pohledávek, které jsou teoreticky správné a použitelné v oblasti prodeje výrobků a služeb. Ve stavebnictví jsou zakázky získávány v soutěžním řízení. Účastníci soutěže o zakázku jsou podmínkami soutěže vázáni dodržet investorem určené podminky. Týká se to zejména platebních podmínek, sankcí, možnosti vyžadovat bankovní záruky, směnky atd. S ohledem na uvedené skutečnosti jsou některé navrhované postupy vymáhání pohledávek ve stavebnictví omezeně využitelné. Je pozitivní, že si to autorka uvědomuje (viz.strana 59-60) a vyvozuje z toho správné závěry i návrhy opatření ke zlepšení systému řízení pohledávek ve stavební společnosti XYZ. V tomto smyslu je možno také konstatovat, že návrhy uvedené v bakalářské práci jsou ve společnosti XYZ využitelné pro zlepšení systému řízení pohledávek a mohou přinést v případě jejich aplikace pozitivní výsledky ve snížení stavu pohledávek po lhůtě splatnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64914