ŠVEJDÍKOVÁ, R. Návrh na slaďování pracovního a soukromého života ve vybraném podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Rašticová, Martina

Autorka zpracovala problematiku, která je v posledních letech centrem zájmu personalistů, manažerů i výzkumníků a sice slaďování pracovního a soukromého života. Využila adekvátní výzkumné metody: analýzu firemních materiálů, semistrukturované rozhovory a dotazníkové šetření. Na základě výsledků analýzy získaných dat zpracovala autorka řadu návrhů a doporučení v této oblasti. Všechna doporučení jsou doplněna o finanční rozpočet. Autorka přistupovala k řešení diplomového úkolu aktivně a zodpovědně, prokázala schopnost samostatné tvůrčí práce. Předložená diplomová práce splňuje nároky na magisterské diplomové práce na FP VUT v Brně. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Mikyska, Martin

Zaujaly mě dva návrhy na zlepšení situace mezi pracovním a soukromým životem, konkrétně semináře na toto téma a myšlenka vytvoření dětské skupiny. Po hlubší finanční analýze je myšlenka v podmínkách firmy s určitými omezeními realizovatelná. Při příspěvku zaměstnance 4000Kč/dítě/měs. a finanční podpoře od zaměstnavatele ve výši cca. 35% provozních nákladů skupiny je tato myšlenka pro rodiče/zaměstnance velmi atraktivní. Některé benefity nepovažuji za přímo související se slaďováním pracovního a soukromého života, v této práci to jsou konkrétně závodní stravování a částečně i firemní půjčky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 64903