SVOBODA, M. Vliv příměsí v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Bilko, Radek

Úkolem studenta v bakalářské práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo prostudovat problematiku olověných akumulátorů, zejména se zaměřit na vliv aditiv v olověných akumulátorech pro hybridní elektrická vozidla, která pracují v režimu částečného nabití (PSOC). Těžištěm práce bylo seznámit se s dosavadním měřicím pracovištěm a vyhodnocovat u testovaných článků změny veličin (U, I, E, Rk, Rm) s ohledem na optimalizaci životnosti akumulátoru. Student bakalářského studia prováděl veškeré experimentální práce na pracovišti elektrochemických zdrojů ústavu elektrotechnologie FEKT, zařízení a podmínky měření přizpůsoboval přístrojovému vybavení a možnostem pracoviště. Na základě výsledků probíhajících experimentů zpracoval bakalářskou práci v rozsahu 38 stran včetně seznamu použité literatury. Práci logicky rozčlenil do kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky studia elektrochemických zdrojů a hybridních automobilů. V další části bakalářské práce vysvětluje princip činnosti olověného akumulátoru a dělení elektrochemických zdrojů. Shrnuje zde poznatky o jednotlivých typech a příčinách předčasných ztrát kapacit olověných akumulátorů které pracuji v režimu PSOC. V praktické části popisuje automatizované měřicí pracoviště konstrukci experimentálních článků, metodiku měření jednotlivých složek vnitřního odporu experimentální elektrody a vlastní experimenty provedené na pokusných elektrodách. Požadavky zadání student plnil v definovaném rozsahu, v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku, k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá hlubokým znalostem a dobré orientaci v dané problematice. Předložená práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na bakalařskou práci. Proto doporučuji práci k obhajobě a studenta hodnotím známkou v ý b o r n ě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 19/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Posudek oponenta

Bača, Petr

Student Marek Svoboda se ve své práci zabýval zlepšením užitných vlastností olověných akumulátorů tak, aby byly použitelné v hybridních elektrických vozidlech (HEV). Nahrazení spalovacích motorů jinými alternativami je problematika v dnešní době velmi aktuální. Student se zaměřil na vývoj a modifikaci aditiv přidávaných do záporné aktivní hmoty k potlačení její progresivní sulfatace. Student realizoval automatizované měřící pracoviště a provedl na něm několik experimentů. Práce je rozdělena do několika částí. V úvodní části je krátký přehled historie elektromobilů a principy činnosti HEV. Následuje přehled elektrochemických zdrojů a rozdělení olověných akumulátorů podle účelu jejich použití s podrobným popisem vnitřní konstrukce. Student se také zmiňuje o degradačních mechanismech olověných akumulátorů. Druhá část diplomové práce se věnuje vlastním experimentům a jejich vyhodnocení. Vlastní práce působí jak po stránce stylistické, tak po stránce grafického zpracování velmi dobrým dojmem, škoda drobné chyby na str. 34, kdy hodnoty odporů v tabulkách jsou řádu miliohmů a ne Megaohmů Výše uvedená připomínka však nesnižuje význam předkládané práce. Zadání diplomové práce bylo bezezbytku splněno. Student prokázal schopnost orientace v dané problematice. Při přípravě, realizaci a vyhodnocování experimentů prokázal schopnost analyzovat problém a navržené řešení dovést do zdárného konce. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuji projekt k obhajobě a navrhuji klasifikaci výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 23128