VESELÝ, K. Návrh technologie součásti typu "víko" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Autor vyřešil specifickou situaci jak po stránce konstrukční, tak i technologické a provozní. Teoretický rozbor odpovídá složitosti součásti. Navazující technologie je zčásti omezena firemními podmínkami, lze konstatovat, že autorem navržené a realizované varianty splnily svůj účel. Bakalářská práce je příkladem řešení komplikované situace. V podání textu se vyskytují formální chyby, vůči formulovaným závěrům nejsou kritické.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Splnění požadavků a cílů zadání A
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mouralová, Kateřina

Velmi dobrá výkresová a technologická dokumentace. Rozsáhlá fotografická příloha. Dobře rozpracovaná nosná myšlenka bakalářské práce. Chybný zápis jednotek.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 38111