DVOŘÁK, M. Model dopravní situace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Horák, Karel

Student pracoval na modelu dopravní situace, jeho úkolem bylo zpracovat rešerši dostupných řešení dopravních situací, převést analogové řízení na číslicové a sestavit aplikaci pro pořízení obrazu a řízení kamer. Práci studenta lze charakterizovat jako svědomitou, aktivní, ale místy také trochu nesystematickou s nerovnoměrným zatížením a nepravidelnou konzultační činností. Z hlediska jednotlivých bodů zadání se však uchazeč věnoval všem určeným aktivitám v dostatečném rozsahu a hmatatelné výsledky práce v laboratoři to pouze dokazují. Z hlediska technického přístupu k práci uchazeč jednoznačně prokázal bakalářské schopnosti, proto doporučuji práci k obhajobě před komisí s hodnocením stupněm B.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Petyovský, Petr

Zadání této bakalářské práce obsahovalo požadavek realizace zařízení a lze jej tedy zařadit mezi obtížnější. Student prokázal znalosti z oblasti návrhu elektronických obvodů a základů pořízení a zpracování obrazu. Výsledkem práce je funkční praktická realizace zařízení pro ovládání modelu dopravní situace. Zadání práce bylo bezezbytku splněno a dosažené výsledky jsou obsaženy v textu a přílohách práce. Způsob řešení daného zadání svědčí o dobré orientaci studenta v oboru a zvolené řešení lze označit za správné. Student při řešení bakalářské práce již po úvodní kapitole prezentuje návrh koncepce dopravního modelu pro testování algoritmů zpracování obrazu. Text práce se v kapitolách 2 a 3 věnuje teoretickému rozboru vhodnosti modelu a popisu výchozích komponent. Další kapitoly jsou věnovány popisu návrhu jednotlivých HW částí, identifikaci problematických komponent a popisu realizace a řešení problému které se naskytly. Tyto kapitoly jsou jednoznačně dílem studenta. Kap. 6 je věnována závěrečnému zhodnocení dosažených výsledků. Student se při řešení práce nedopustil žádných podstatných chyb. Přínos práce je v samotné funkční realizaci hardwaru modelu a v neposlední řadě i programu pro ovládání modelu, který je svým správným návrhem do budoucna rozšířitelný o algoritmy pro detekci dopravní situace. Formální zpracování práce je na velmi dobré úrovni, text je vhodně rozčleněn do dostatečného množství samostatných kapitol, které umožňují dobrou orientaci čtenáře v textu. Všechny kapitoly mají dostatečný rozsah odpovídající jejich důležitosti. Schéma uvedené na obrázku 4.11 (str. 32) rozhodně není díky polarizaci zenerových diod v pořádku. V textu práce je minimální množství překlepů, což svědčí o důkladnosti, s jakou student práci realizoval. Přiložené CD obsahuje podklady pro výrobu desek, schémata a osazovací plány, zdrojové texty pro jednotlivé komponenty (mikrokontroler, PC) a fotografie realizovaných komponent modelu. Vzhledem k náročnosti úkolu a dosaženým výsledkům mohu zodpovědně konstatovat, že předložená práce rozhodně svědčí o bakalářských schopnostech studenta. Prací doporučuji k obhajobě a studentovi navrhuji hodnocení bakalářské práce stupněm: velmi dobře - B.

Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 66314