ŠPERKOVÁ, I. Marketingový výzkum spokojenosti zákazníků s maloobchodní prodejnou Neptun market [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.

Posudky

Posudek vedoucího

Novák, Petr

Diplomová práce je zpracována standardním způsobem. Drobné nedostatky neovlivňují výsledky práce (např. na str. 37 nesprávné uvedení obchodní firmy NEPTUN MARKET s. r. o.; na str. 38 uveden název Olomouckého kraje s malým o; chybí označení - popis hodnot na ose Y u grafů 10 až 17). Cíl diplomové práce byl naplněn v podobě konkrétních návrhů vycházejících ze zjištění v provedeném marketingovém výzkumu mezi zákazníky. Návrhy by měly vést ke zvýšení spokojenosti zákazníků a zvýšení objemu uskutečněných nákupů. Otázky k obhajobě: 1) Na straně 37 uvádíte společnost uvedením obchodní firmy "Neptun market s r.o." Je možné takto uvádět dovětek právní formy podnikání (s r.o.) dle Obchodního zákoníku? 2) V kapitole "3.4 Ekonomické zhodnocení návrhů" uvádíte vyčíslení nákladů na realizaci. Znamená to, že podnikatel účtuje v podvojném účetnictví?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Růžičková, Soňa

Práce je zpracována přehledně a zahrnuje všechny důležité aspekty zkoumané problematiky. Kladně hodnotím vhodně zvolenou metodu marketingového šetření a šíři reprezentativního vzorku. Práce neobsahuje žádné závažné nedostatky. Využitelnost výsledků diplomové práce v praxi je poměrně vysoká.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 66322